Smluvní podmínky

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu “Dieta pro Tebe”

I. Vymezení pojmů

Dieta pro Tebe se sídlem Věnceslava Metelky 66,512 11 Vysoké nad Jizerou IČO: 65712315, DIČ: CZ7054083432, Bankovní spojení: č. účtu 35-7839680277/0100, vedený u Komerční banky, klient je fyzickou osobou, mající zájem o pravidelné stravování prostřednictvím nutrične vyvážených potravin. resp.  jídel. (dále jen „klient“)

II. Předmět plnění

Dieta pro Tebe se na základě uzavřené a účinné smlouvy zavazuje po dobu klientem vybrané varianty v rámci jeho účasti na programu Dieta pro Tebe (DpT), připravovat denní sety jídel (zboží) za podmínek sjednaných smlouvou. Klient se zavazuje k  účasti na objednaném programu a uhrazení sjednané častky v souladu se smlouvou.

III. Smluvní povinnosti Diety pro Tebe

a) Předem seznámit klienta s obsahem smlouvy, s rozsahem zpracování a nakládání s osobními údaji a daty klienta.
b) Zajistit ve dnech pondělí až sobota, popřípadě neděle (dlouhý týden), nebo pondělí až pátek (krátký týden) výrobu pěti jídel na den a jejich distribuci na dohodnuté místo s klientem.
c) Návod na ohřev a skladování denního setu pěti jídel je Dieta pro Tebe povinna po celou dobu trvání smluvního vztahu s klientem zveřejnit v rámci své webové prezentace www.dietaprotebe.cz.

  • V případě, nebude-li mít klient možnost převzít si denní set jídel v období jeho účasti v programu DpT,z  jakýchkoliv důvodů a nebude o tom Dietu pro Tebe informovat nejméně 48 hodin předem (rozumí se před doručením zboží – telefonicky na číslo  +420 724 299 375 nebo na email – info@dietaprotebe.cz).

Dieta pro Tebe není povinna nahrazovat denní set dodatečně, nebo  poskytovat jakoukoliv slevu, nebo situaci řešit jako reklamaci.

e) Zaslat klientovi nejpozději do tří pracovních dnů ode dne účinosti smlouvy daňový doklad – fakturu nebo pokladní doklad prostřednictvím níž je vyúčtováno smluvní plnění (dodávka zboží) Dietou pro Tebe ve prospěch klienta na základě smlouvy.

f) Ochránit data a osobní údaje klienta takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití, tj. postupovat při zpracování a nakládání s daty a osobními údaji klienta v souladu s přísl. ust. zákona o ochraně osobních údajů a toliko za účelem poskytování řádného plnění dle smlouvy uzavřené s klientem a marketingovým účelům Dieta pro Tebe v oblasti zdravé výživy a stravování.

g) Účinně řešit jakoukoliv výtku či reklamaci klienta ohledně zboží dodávaného na základě smlouvy. Při případné reklamaci zboží se Dieta pro Tebe zavazuje postupovat v souladu s reklamačním řádem.

h) Vrátit klientovi poměrnou část sjednané ceny ve vazbě na důvodnou výpověď smlouvy klientem.

IV. Smluvní povinnosti klienta

a) Uhradit sjednanou cenu za dodávku zboží a dopravu (denních setů jídel) v rámci programu DpT ve výši a způsobem stanovenými závaznými smluvními podmínkami.

b) Klient je povinen přebírat si objednané zboží na stanoveném míste v den a hodinu dohodnutou s Dietou pro Tebe.

c) Reklamovat zboží, dodávané Dietou pro Tebe,na základě smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy a reklamačním řádem.

d) Vždy potvrdit datum a čas přijetí denního setu jídel (zboží).

e) Zajistit vlastními silami a na své náklady likvidaci obalu, ve kterých mu bude denní set jídel (zboží) Diety pro Tebe dodáván.

f) Vždy se řídit návodem na skladování zboží, který je umísten na www.dietaprotebe.cz.

g) Klient stvrzuje svým podpisem, nebo souhlasem přes registrační formulář na www.dietaprotebe.cz, že není alergický na žádný druh potravin, nemá žádné zdravotní problémy.

h) Klient se zavazuje informovat Dietu pro Tebe nejméne 48 hodin předem (rozumí se před doručením zboží) o případném přerušení své účasti, nebo vypuštění určitého počtu dní z režimu.

V. Místo dodání zboží a převzetí klientem

a) Dieta pro Tebe se zavazuje po dobu trvání této smlouvy, dodávat zboží k převzetí klientem na předem sjednané místo a v předem sjednaný čas.

b) V případě, že klient požaduje změnu času doručení zboží nebo změnu doručovacího místa (adresy) je povinen tuto skutečnost Dietě pro Tebe ohlásit nejpozdeji do 10. hodiny dne, předcházejícího dni doručení zboží  telefonicky na císlo +420 724 299 375 nebo na email info@dietaprotebe.cz.. Po 10. hodině není již možné změnit ani čas doručení, ani místo doručení. Dieta pro Tebe není povinna nahrazovat denní set dodatečně,  nebo poskytovat jakoukoliv slevu.

c) Dieta pro Tebe nenese odpovědnost za ztrátu zboží v případě, že zboží nepřebírá sám klient a výslovně trvá na předání zboží jiné osobě, prípadně na klientem určené místo.

VI. Cena zboží, způsob její úhrady klientem

1) Cena zboží dodávaného Dietou pro Tebe klientovi v rámci programu DpT se skládá ze dvou pohyblivých položek:

a) cena za zboží – odvíjí se od režimu a druhu zboží, aktuální ceník je uveden zde. Ceny se mohou lišit podle lokalit – měst.
b) cena za doručení – odvíjí se od vzdálenosti místa, tato cena je sjednávaná individuálně.

Konečná cena režimu DpT je součet obou položek – tato cena je cenou úplnou a konečnou. O její přesné výši bude klient informovat formou vystavení potvrzení objednávky – daňový doklad.

2) Forma úhrady
Bezhotovostní platba – bezhotovostním převodem na peněžní účet č.35-7839680277/0100, vedený u Komerční banky. Dnem úhrady sjednané ceny se rozumí den připsání její celkové výše na peněžní účet Diety pro Tebe, uvedený výše.

3) Vznik nároku na čerpání zboží klientem
Ode dne následujícího po dni úhrady ceny, je klient oprávněn odebírat objednané zboží a Dietě pro Tebe vzniká
povinnost dodávat klientovi zboží v souladu s těmito smluvními podmínkami.

VII. Doba trvání smlouvy

Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem potvrzením klientovi objednávky Dietou pro Tebe.

VIII. Způsoby zániku smlouvy

Smlouva zaniká následujícími způsoby:
a) Písemnou dohodou smluvních stran
b) Uplynutím doby, na kterou byla sjednána, pokud se obě strany nedohodnou na prodloužení čí další objednávce zboží a to i s případným přerušením čerpání zboží klientem na dobu maximálně 6 měsíců.
c) Neuhrazením sjednané ceny klientem ve lhůtě její splatnosti.
d) Odstoupením klienta od smlouvy v souladu s reklamačním řádem. Klient je povinen odstoupení od smlouvy oznámit Dietě pro Tebe písemnou formou, když odstoupení je účinné ke dni prokazatelného doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

IX. Ochrana osobních údaju, souhlas klienta s poskytnutím osobních údajů

Dieta pro Tebe se zavazuje zpracovávat a nakládat s osobními údaji a daty klienta pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy a toliko za účelem řádného plnění závazku Diety pro Tebe ze smlouvy vyplývajících, jakož i k marketingovým účelům Diety pro Tebe v oblasti zdravé výživy a stravování.
Dieta pro Tebe je dále mimo výše uvedené oprávněna zpracovávat tzv. citlivé údaje klienta (např. zdravotní údaje zákazníka) a to vždy s výslovným souhlasem klienta. Zpracování citlivých údaju je vyžadováno z důvodu řípadných zdravotních rizik pro zákazníka. Citlivé údaje klienta jsou zpracovávány výhradně ze strany Dieta pro Tebe jako správce a to po dobu trvání smluvních vztahů mezi Dietou pro Tebe a zákazníkem, případně po dobu stanovenou právními předpisy.
Dieta pro Tebe výslovně prohlašuje, že jím zpracovávané osobní údaje a data klienta zabezpečí takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich jakémukoliv zneužití. Dieta pro Tebe  si vyhrazuje právo umísťovat na zboží doručované klientovy štítek se jménem, příjmením, doručovací adresou a telefonním číslem klienta. Všechny tyto údaje jsou nezbytné pro správné doručení doručovatelem. Klient je povinen pro převzetí zboží tento štítek z obalu odstranit a zlikvidovat takovou formou, aby nemohly být jeho osobní data zneužita. Pokud klient zvolí likvidaci obalu bez znehodnocení štítku – odhození do sběrných surovin, nenese Dieta pro Tebe odpovědnost za únik osobních dat.Klient uzavřením smlouvy dává Dietě pro Tebe časově neomezený souhlas se zpracováním a nakládáním se jeho osobními údaji a daty, poskytnutými Dietě pro Tebe v souvislosti s uzavřením smlouvy a to za účelem jejich využití jednak pro řádné plnění povinností  Dietě pro Tebe dle smlouvy a dále též pro marketingové účely  Diety pro Tebe  v oblasti zdravé výživy a stravování. Souhlas klienta (subjektu údajů) je Dietě pro Tebe udělen za předpokladu dodržení závazných podmínek, vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění. Klient podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že byl předem seznámen s účelem pro nějž dává Dietě pro Tebe souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních, když proti tomuto nemá žádných výhrad.

X. Záverečná ujednání

Veškeré podmínky smlouvou včetne jejích všech příloh výslovně neupravené se řídí obecne závaznými právními předpisy, zejména pak ust. občanského zákoníku, v platném znění.
Klient podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy předem seznámen s jejím úplným zněním včetně znění reklamačního řádu. K obsahu smlouvy a smluvních podmínek nemá žádných výhrad. Akceptací této smlouvy považuje veškeré smluvní podmínky za závazné mezi ním a Dietou pro Tebe sjednané.
Smluvní strany závěrem prohlašují, že tato smlouva je uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, když svobodu projevu své vůle stvrzuje klient podpisem této smlouvy nebo odesláním objednávkového formuláře, dostupného na www.dietaprotebe.cz/objednavka

V Semilech, 1.8.2011

Dieta pro Tebe